Õpilast saab Kambja Põhikooli registreerida kooli kantseleis.

Lapse registreerimine 1. klassi

Lapse seaduslik esindaja esitab kooli direktorile avalduse.

Avaldus lapse esimesse klassi õppima asumiseks tuleb esitada koolimineku aasta 1. maiks.

Avaldusele lisatakse:

 • Sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • kui see on olemas, siis lasteaia hinnangu või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.
 • Õpilaspiletile sobiv foto (4×3).

Õpilase ümberregistreerimine teisest koolist

Õpilase seaduslik esindaja esitab kooli direktorile avalduse.

Avaldusele lisatakse:

 • Õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõtte;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta;
 • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega.
 • Õpilaspiletile sobiv foto (4×3).

 


Vastuvõtu tingimused ja kord