Hindamise kord

  • hindamine toimub vastavuses riikliku õppekavaga ja koolis kehtiva hindamiskorraga
  • 1.– 4. klassis hinnatakse keh.kasv., muusikat, kunsti, tööõpetust ning inimeseõpetust sõnaliselt
  • õpetaja tutvustab trimestri algul õpilastele teadmiste kontrollimise viise ja hindamise korda
  • mitterahuldavalt sooritatud tööd saab uuesti teha soovitavalt 10 õppepäeva jooksul
  • järeltööde tegemist ei jäta õpilane trimestri viimastele päevadele
  • trimestrihinde panekul arvestatakse kõiki trimestris saadud hindeid
  • teavet õpitulemuste ja õppetöö kohta saab Stuudiumi e-koolist, mille link on kooli kodulehel