Hoolekogu

 

Liis Rosin vallavalitsuse esindaja 5301 6055 liis.rosin@kambja.ee
Gerli Edela õppenõukogu esindaja 5347 1480 gerli.edela@kambja.edu.ee
Mart Jaani lastevanemate esindaja 511 7105 mart@hilaris.ee
Kirsti Kommusaar lastevanemate esindaja 5199 0620 kirsti.kommusaar@gmail.com
Sten Petolai lastevanemate esindaja 5393 8931 sten.petolai@gmail.com
Annely Tubin lastevanemate esindaja 5623 0021 annely.tubin@mail.ee
Janika Hinto lastevanemate esindaja 5665 8336 janika.maheait@gmail.com
Marili Alliksaar õpilasesinduse esindaja 5841 6574 marili.alliksaar@kambja.edu.ee

Üldkontakt: hoolekogu@kambja.edu.ee

Koosseis on kinnitatud Kambja vallavalitsuse 12.10.2022 korraldusega nr 975.

Kooli hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Õppe- ja kasvatustegevuse paremaks läbiviimiseks ning tingimuste loomiseks hoolekogu:

 •  kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 •  annab arvamuse kooli eelarve kava kohta vallavalitsuse kehtestatud korra kohaselt;
 •  teeb ettepaneku pikapäevarühma moodustamiseks, selle töö korraldamiseks ja annab
  nõusoleku rühma täituvuse piirnormi (24 õpilast) suurendamiseks;
 •  on vajadusel kaasatud hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisse;
 •  avaldab arvamust kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 •  avaldab arvamust arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 • osaleb arengukava väljatöötamisel ning avaldab arvamust arengukava ja selle muutmise kohta;
 • avaldab arvamust kooli kodukorra ja selle muudatuste eelnõu kohta.
 • avaldab arvamust kooli sisehindamisaruande kohta enne selle kehtestamist.

Kambja Vallavalitsuse määrus: “Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Kambja Vallavalitsuse korraldus nr 1449 hoolekogu kinnitamisest

Koosolekute protokollid