Kooli hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Õppe- ja kasvatustegevuse paremaks läbiviimiseks ning tingimuste loomiseks hoolekogu:

 •  kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 •  annab arvamuse kooli eelarve kava kohta vallavalitsuse kehtestatud korra kohaselt;
 •  teeb ettepaneku pikapäevarühma moodustamiseks, selle töö korraldamiseks ja annab
  nõusoleku rühma täituvuse piirnormi (24 õpilast) suurendamiseks;
 •  on vajadusel kaasatud hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisse;
 •  avaldab arvamust kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 •  avaldab arvamust arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 • osaleb arengukava väljatöötamisel ning avaldab arvamust arengukava ja selle muutmise kohta;
 • avaldab arvamust kooli kodukorra ja selle muudatuste eelnõu kohta.
 • avaldab arvamust kooli sisehindamisaruande kohta enne selle kehtestamist.

Kambja Vallavalitsuse määrus: “Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Kambja Vallavalitsuse korraldus nr 1449 hoolekogu kinnitamisest

Üldkontakt: hoolekogu@kambja.edu.ee

Maia Uibo vallavalitsuse esindaja maia.uibo@kambja.ee
Toivo Ärtis õppenõukogu esindaja sekretär toivo.artis@kambja.edu.ee
Mart Jaani lastevanemate esindaja martÄTThilaris.ee
Marika Odar lastevanemate esindaja aseesimees marika.odarÄTTmail.ee
Sten Petolai lastevanemate esindaja sten.petolaiÄTTgmail.com
Annely Tubin lastevanemate esindaja esimees annely.tubinÄTTmail.ee
Janika Hinto lastevanemate esindaja janika.maheaitÄTTgmail.com
Eneli Tollimagi õpilasesinduse esindaja eneli.tollimagiÄTTgmail.com

 

Koosseis kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 23.10.2019 korraldusega nr 1449.