Hoolekogu

Liis Rosin vallavalitsuse esindaja liis.rosin@kambja.ee
Annely Tubin lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees annely.tubin@mail.ee
Kirsti Kommusaar lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees kirsti.kommusaar@gmail.com
Jannely Punnisson lastevanemate esindaja, hoolekogu sekretär jannely.punnisson@gmail.com
Sten Petolai lastevanemate esindaja sten.petolai@gmail.com
Lauri Lints lastevanemate esindaja lauri@onita.ee
Kaidi Reinhold lastevanemate esindaja kaidi.reinhold@gmail.com
Gerli Edela õppenõukogu esindaja gerli.edela@kambja.edu.ee
Marili Alliksaar õpilasesinduse esindaja marili.alliksaar@kambja.edu.ee

Üldkontakt: hoolekogu@kambja.edu.ee

Koosseis on kinnitatud Kambja vallavalitsuse 19.10.2023 korraldusega nr 2157.

Kooli hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Õppe- ja kasvatustegevuse paremaks läbiviimiseks ning tingimuste loomiseks hoolekogu:

 •  kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 •  annab arvamuse kooli eelarve kava kohta vallavalitsuse kehtestatud korra kohaselt;
 •  teeb ettepaneku pikapäevarühma moodustamiseks, selle töö korraldamiseks ja annab
  nõusoleku rühma täituvuse piirnormi (24 õpilast) suurendamiseks;
 •  on vajadusel kaasatud hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisse;
 •  avaldab arvamust kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 •  avaldab arvamust arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 • osaleb arengukava väljatöötamisel ning avaldab arvamust arengukava ja selle muutmise kohta;
 • avaldab arvamust kooli kodukorra ja selle muudatuste eelnõu kohta.
 • avaldab arvamust kooli sisehindamisaruande kohta enne selle kehtestamist.

Kambja Vallavalitsuse määrus: “Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Kambja Vallavalitsuse korraldus nr 1449 hoolekogu kinnitamisest

Koosolekute protokollid