Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord

Kambja Põhikooli arenguvestluste läbiviimise tingimused ja kord on heaks kiidetud kooli õppenõukogu 12. märtsi 2018. a koosolekul. Kooli hoolekogu andis oma arvamuse arenguvestluste tingimuste ja korra kohta 20. veebruari 2018. a koosolekul.

Kord on kehtestatud kooli direktori 15. märtsi 2018. a käskkirjaga nr 1-8/30.

Kambja Põhikooli arenguvestluste läbiviimise tingimused ja kord tugineb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 37.

EESMÄRGID

Üldised:

Anda õpilasele tagasisidet tema õpitulemustest ja käitumisest.

Leppida kokku eeloleva perioodi arenguplaan.

Leida vestluse käigus lapse arenguks parimad võimalused.

Aidata kaasa õpilase adekvaatse positiivse enesehinnangu kujunemisele.

Õpilasele:

Saada tagasisidet oma tegevuse kohta.

Teada oma tugevusi ning arvestada neid oma eesmärkide seadmisel.

Seada endale jõukohased eesmärgid, saada toetust ja abi nende elluviimisel.

Osata analüüsida oma võimeid, seda ka kutsevaliku tegemisel.

Olla paremas koostöös õpetajatega.

Õpetajale:

Anda infot õpilase toimetuleku kohta koolis.

Selgitada välja vanema ootused õpetaja ning kooli suhtes.

Saavutada lapsevanemaga usaldussuhe.

Saada infot, kuidas õpilast kodus motiveeritakse ja arendatakse.

Olla kursis õpilase huvide ja harjumustega väljaspool kooli.

Leida efektiivseid koostöövõimalusi lapse arendamisel.

Aidata kaasa õpilase enda püstitatud eesmärkide saavutamisele.

Saada oma tegevusele tagasisidet.

LÄBIVIIMISE TINGIMUSED JA KORD

Arenguvestlusi koordineerib, viib läbi ning nende toimumise eest vastutab klassijuhataja.

Arenguvestlus toimub vähemalt üks kord õppeaastas (PGS).

Arenguvestlused toimuvad koolimajas eelnevalt kokkulepitud ajal.

Lapsevanem broneerib klassijuhataja poolt välja pakutud aegade hulgast sobiva. Kui lapsevanem ei ole aega broneerinud, võtab klassijuhataja sobiva aja kokkuleppimiseks lapsevanemaga ise ühendust.

Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja lapsevanem(ad) (PGS).

Vajadusel kaasatakse ka teisi koolitöötajaid, tugispetsialiste ning õpilase elukohajärgse vallavalitsuse esindajaid (PGS).

Klassijuhatajale arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ja ei kuulu vestlusel osalejate täiendava kokkuleppeta kolmandatele isikutele avalikustamisele. Õpilase lahkumisel koolist jäävad arenguvestlust puudutavad konfidentsiaalsusnõuded kehtima.

Klassijuhataja vahetumisel kehtivad kõik õpilasega tehtud kokkulepped kuni järgmise arenguvestluseni. Klassijuhataja edastab viimase aasta arenguvestluste kokkuvõtted uuele klassijuhatajale.

Arenguvestlusest teeb klassijuhataja kirjaliku kokkuvõtte, mida kinnitavad mõlemad osapooled (lapsevanem ja klassijuhataja) allkirjaga.

Arenguvestluste toimumise kontrolli teostab õppealajuhataja.