Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

Kinnitatud:
Direktori kk nr 178, 01.10.2010

I Õppimis-ja õpetamisprotsessi areng

 1. Tööd soodustava õpikeskkonna hoidmine ja väärtustamine, turvalise õpikeskkonna tagamine
 2. Õpilaste õpijõudluse toetamine ja väljalangevuse ennetamine,õpihuvi ja õpioskuste arendamine/toetamine ainealase, klassi-ja koolivälise tegevuse kaudu
Edukad-andekad õpilased Tunnitöö diferentseerimineIndividuaalse õppekava rakendamine

Tunniväline arendav tegevus: omalooming, uurimuslik töö, ettekanded ja esinemine

Ettevalmistumine ja osalemine olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel

Tunnustamine tulemuslikkuse eest

Õpiraskustega kaaslaste abistamine

Lapsevanemate nõustamine, arenguvestlused

Õpiraskustega õpilased Õpiabi rakendamine

 • kõneravitunnid
 • õpiabi (parandusõpe)
 • pikapäevarühm
 • individuaalne õppekava (veerandi kokkuvõttev hinne “2”või “1”)
 • diferentseeritud töö tunnis
 • individuaalne õpiabi aineõpetajalt, järelaitamistunnid

Tunnustamine tulemuslikkuse eest edu/kiidukirjaga

Lapsevanemate nõustamine, arenguvestlused

Perearsti, psühholoogi ja psühhiaatri konsultatsioonid

Koostöö Tartumaa Nõustamis-ja Õpiabikeskusega

Käitumisprobleemidega õpilased Arenguvestlused, lapsevanemate nõustamineIndividuaalsed vestlused: aineõpetaja, klassijuhataja, direktsioon, kirikuõpetaja, noorsoopolitseinik

Kõigi kooli töötajate koostöö ja eeskuju õpilaste väärtushinnangute ja käitumise kujundamisel

Tunnustamine edu/kiidukirjaga

 1. Töö kooli dokumentatsiooniga, kooskõlla viimine PGS –iga ja RÕK-iga
 2. Koolikohustuse täitmise tagamine: koostöö lapsevanematega põhjuseta ja põhjendamata puudumiste vältimiseks

II Õpilaste igakülgse arengu tagamine

 1. Toimetuleva isiksuse arendamine: õppimisele avatud, loova, mõtlemis-, sotsiaalsete ja õpioskustega, paremini iseendaga hakkama saaja toetamine ja juhendamine
 2. Õpilaste mahajäämuse ennetamine õppetöös: tundide eesmärgid ja nende realiseerimine, puudumiste põhjuste operatiivne väljaselgitamine, õpiabi toimimine
 3. Õpilaste kaasamine huvitegevusse, ainetundide mitmekesistamine