KOOLIST PUUDUMINE JA HILINEMINE

 • puudumisest teatab lapsevanem või õpilane puuduma jäämise esimesel päeval
 • ka ühest tunnist põhjuseta puudumine on koolikohustuse mittetäitmine
 • koolist puudumise kohta esitab õpilane lapsevanema või arsti teatise
 • lapsevanem kirjutab teatise paberile, päevikusse või Stuudiumi e-kooli
 • eriarsti juurde mineku puhul on soovitav valida tunniväline aeg
 • üksikutest tundidest vabastatakse õpilane mõjuval põhjusel ja lapsevanema taotlusel
 • taotlus esitatakse kirjalikult või telefoni teel klassijuhatajale/aineõpetajale
 • õpilane ei hiline tundidesse
 • põhjuseta puudumine mõjutab käitumise hinnet

RIIETUS JA JALATSID

 • riietus on puhas, terve ja kooli töömiljöösse sobiv
 • koolis kanname heleda tallaga vahetusjalatseid
 • kehalise kasvatuse tundide riietus ei ole sobiv kogu koolipäeva rõivaks
 • üleriided on koolitöö ajal garderoobis
 • tähtpäevaüritustel kannavad õpilased pidulikku riietust

ÕPIKUD JA VIHIKUD

 • õpikud katab õpilane ümbrispaberi või kaitsekilega
 • vihikud vormistatakse vastavalt koolis kehtivatele ühtlustatud nõuetele
 • õppeaasta lõpul tagastab õpilane isiklikult korras õpikud aineõpetajale

MUU INFO

 • kool ei võta vastutust õppetöös mittevajalike esemete säilimise eest
 • mobiiltelefon ei ole kasutusel õppetundide ja kooliürituste ajal
 • algklasside õpilane koolipäeva jooksul mobiiltelefoni ei kasuta
 • taskuraha hoiab õpilane ebameeldivuste vältimiseks endaga kaasas
 • õpilased ei lahku õppetöö ajal kooli territooriumilt

Kambja Põhikooli kodukord_2019 (docx)