Missioon, visioon, põhiväärtused

Meie kooli missioon:

Kambja Ignatsi Jaagu Kooli missioon on luua keskkond iga õpilase mitmekülgseks ja pingutust nõudvaks arenguks.

Visioon:

Kambja Ignatsi Jaagu Kool on õppijakeskset haridust edendav, võimalusterohke, oma inimestele koolirõõmu loov ja turvaline kogukonnakool.

Meie põhiväärtus on meie inimesed, kes on:

  • sihikindlad – teeme seda, mida oleme lubanud ega jäta jonni
  • ettevõtlikud – väärtustame oma inimeste ettevõtlikkust ja kasvatame ettevõtlikku hoiakut oma õpilastes
  • koostööaltid – väärtustame koostöövõimet ja koostöövalmidust
  • innustavad – toetame, motiveerime ja aitame üksteist
  • loovad – väärtustame loovat mõtlemist ja avatust uutele ideedele
  • terviseteadlikud – väärtustame emotsionaalset heaolu ja vaimset tervist, tõstame oma inimeste teadlikkust tervise teemadel
  • traditsioone hoidvad – väärtustame oma kooli ajalugu, eripära ja pikaajalisi traditsioone.