Õppenõukogu

Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Õppenõukogu liikmeteks on:

  • kooli direktor,
  • õppealajuhataja,
  • õpetajad,
  • tugispetsialistid,
  • teised direktori nimetatud isikud.

Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

Õppenõukogu tegevuskava

Jrk nr Tegevus Aeg Vastutaja
1. Õppenõukogu sekretäri valimine,

2019/2020. õa üldtööplaani kinnitamine,

õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse

2. okt M. Karo
2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatuste ja kiusamisjuhtumitega tegelemise juhendi kohta 30. okt M. Karo
3. III kooliastme õpilaste kooli stipendiumitega tunnustamise otsustamine I trimestri tulemuste põhjal 4. detsember M. Karo
4. Sisehindamise aruande arutelu 15. jaanuar M. Karo
5. III kooliastme õpilaste kooli stipendiumitega tunnustamise otsustamine II trimestri tulemuste põhjal 11. märts M. Karo
6. III kooliastme õpilaste kooli stipendiumitega tunnustamise otsustamine III trimestri tulemuste põhjal

1.- 8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine, tunnustamine, täiendava õppetöö määramine

Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuste andmine

3. juuni M. Karo
7. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine, lõpetajate tunnustamine

Õpilaste järgmisse klassi üleviimine täiendava õppetöö tulemuste põhjal

18. juuni M. Karo
8. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuste parendamiseks

Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja klassikursust kordama jätmine täiendava õppetöö tulemuste põhjal

2020/2021. õa üldtööplaani kinnitamine

28. august M. Karo

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”