Õppenõukogu

Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Õppenõukogu liikmeteks on:

  • kooli direktor,
  • õppealajuhataja,
  • õpetajad,
  • tugispetsialistid,
  • teised direktori nimetatud isikud.

Õppenõukogu tegevuskava

Jrk nr Tegevus Aeg Vastutaja
1. 2021/2022. õa üldtööplaani kinnitamine. 27. september M. Karo
2. Täiendatud hindamise korra arutelu ja arvamuse andmine. 1. november A. Sillaste
3. III kooliastme õpilaste valla stipendiumiga tunnustamise otsustamine I trimestri tulemuste põhjal, trimestri õppuri valimine. 29. november M. Karo
4. Palgakorralduse põhimõtete arutelu. 10. jaanuar M. Karo
5. III kooliastme õpilaste valla stipendiumiga tunnustamise otsustamine II trimestri tulemuste põhjal, trimestri õppuri valimine.

Õpetaja täiendatud ametijuhendi arutelu.

14. märts M. Karo
6. III kooliastme õpilaste valla stipendiumiga tunnustamise otsustamine III trimestri tulemuste põhjal.

Trimestri õppuri valimine.

1.- 8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, tunnustamine, täiendava õppetöö määramine.

Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.

7. juuni M. Karo
7. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine, lõpetajate tunnustamine.

Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine täiendava õppetöö tulemuste põhjal.

15. juuni M. Karo
8. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuste parendamiseks.

Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja klassikursust kordama jätmine täiendava õppetöö tulemuste põhjal.

2022/2023. õa üldtööplaani kinnitamine.

29. august M. Karo

 


Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”