Õppenõukogu

Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Õppenõukogu liikmeteks on:

  • kooli direktor,
  • õppealajuhataja,
  • õpetajad,
  • tugispetsialistid,
  • teised direktori nimetatud isikud.

Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

Õppenõukogu tegevuskava

Õppenõukogu 2020/2021. õa tegevuskava

Jrk nr

Tegevus

Aeg

Vastutaja

1.

2020/2021. õa üldtööplaani kinnitamine.

28. september

M. Karo

2.

III kooliastme õpilaste valla stipendiumitega tunnustamise otsustamine I trimestri tulemuste põhjal, trimestri õppuri valimine.

HEV õpilaste toetamise korra arutelu.

30. november

M. Karo

4.

Arvamuse andmine kooli arengukava kohta.

18. jaanuar

M. Karo

5.

III kooliastme õpilaste valla stipendiumitega tunnustamise otsustamine II trimestri tulemuste põhjal, trimestri õppuri valimine.

15. märts

M. Karo

6.

III kooliastme õpilaste valla stipendiumitega tunnustamise otsustamine III trimestri tulemuste põhjal.

Trimestri õppuri valimine.

1.- 8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, tunnustamine, täiendava õppetöö määramine.

Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.

Kujundava hindamise süsteemi arutelu.

7. juuni

M. Karo

7.

Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine, lõpetajate tunnustamine.

Õpilaste järgmisse klassi üleviimine täiendava õppetöö tulemuste põhjal.

16. juuni

M. Karo

8.

Õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuste parendamiseks.

Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja klassikursust kordama jätmine täiendava õppetöö tulemuste põhjal.

2021/2022. õa üldtööplaani kinnitamine.

30. august

M. Karo


Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”