Õppenõukogu

Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Õppenõukogu liikmeteks on:

  • kooli direktor,
  • õppealajuhataja,
  • õpetajad,
  • tugispetsialistid,
  • teised direktori nimetatud isikud.

Õppenõukogu tegevuskava

Jrk nr Tegevus Aeg Vastutaja
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2022/2023. õa üldtööplaani kinnitamine.

Õppenõukogu esindaja valimine kooli hoolekogusse.

26. september M. Karo
2. I trimestri õpitulemuste analüüs.

III kooliastme õpilaste valla stipendiumiga tunnustamise otsustamine I trimestri tulemuste põhjal.

Trimestri õppuri valimine.

28. november M. Karo
3. Õpilaste tunnustamise korra muudatuste arutelu. 20. veebruar M. Karo, K. Liblik
4. II trimestri õpitulemuste analüüs.

III kooliastme õpilaste valla stipendiumiga tunnustamise otsustamine II trimestri tulemuste põhjal.

Trimestri õppuri valimine.

13. märts M. Karo
5. III trimestri õpitulemuste analüüs.

III kooliastme õpilaste valla stipendiumitega tunnustamise otsustamine III trimestri tulemuste põhjal.

Trimestri õppuri valimine.

1.–8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, tunnustamine, täiendava õppetöö määramine. Kooli õppekava muudatuste arutelu ja kinnitamine.

7. juuni M. Karo
6. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine, lõpetajate tunnustamine. 14. juuni M. Karo
7. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuste parendamiseks.

Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine ja klassikursust kordama jätmine täiendava õppetöö tulemuste põhjal.

2023/2024. õa üldtööplaani kinnitamine.

28. august M. Karo

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”