Õpilase meelespea

Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ette nähtud õppes.

Õpilane:

  • täidab koolikohustust;
  • õpib oma võimete kohaselt;
  • täidab kooli kodukorda ning kannab vastutust selle rikkumise eest;
  • käitub koolis väärikalt;
  • suhtub lugupidavalt kaasinimestesse, hoiab loodust ja säästab keskkonda;
  • järgib üldtunnustatud moraalinorme;
  • hoiab kooli head mainet;
  • hoiab kooli kasutuses olevat vallavara ja muid esemeid.