Vastuvõtt 1. klassi

Esimesse klassi astumiseks esitab lapse seaduslik esindaja hiljemalt jooksva aasta 1. maiks kooli kantseleisse sekretärile järgmised dokumendid:

  1. lapse seadusliku esindaja taotlus 1. klassi vastuvõtmise kohta (lisa 2).
  2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi või sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakiri    või väljavõte;
  3. foto suuruses 3 x 4 cm;
  4. tervisekaart või selle kinnitatud väljavõte (hiljemalt 30. augustiks);
  5. koolivalmiduse kaart (hiljemalt 30. augustiks).

Taotluse vormi saab õpilase seaduslik esindaja kooli veebilehelt või kantseleist.

Õpilase 1. klassi õppima asumisega seotud muutustest peab lapse seaduslik esindaja teavitama kooli sekretäri hiljemalt 30. augustiks.

Täpsem teave: Vaike Palla