Õppetöö korraldus alates 18. maist (juhul, kui eriolukord lõpetatakse)

Distantsõpe jätkub

Kambja Põhikool jätkab alates 18. maist kuni selle õppeaasta lõpuni õppetööd valdavalt distantsõppe vormis. Õpilaste ja õpetajate tervist ning turvalisust silmas pidades võimaldame silmast-silma kohtumisi õpetajatega eelkõige neile õpilastele, kes seda kõige enam vajavad: põhikoolilõpetajad ja tuge või järeleaitamist vajavad õpilased.

Lisatuge vajavad õpilased selgitavad õpetajad välja 11. maiks. Seejärel lepitakse õpilase, vanema ja õpetajate vahel kokku, mil viisil individuaalne juhendamine ja järeleaitamine alates 18. maist toimub.

Kui noorematel klassidel või teatud õppeainetes on õppekava 18. maiks enamjaolt läbitud, siis tunniplaanijärgseid õppetunde üldjuhul enam ei toimu. Nende asemel pakume õpilastele mitmesugused projekt- ja avastusõppe vorme, sh lugemisülesanded, virtuaalsed muuseumikülastused, kunstiprojektid jms. Õpetajad on kõige pädevamad otsustama, milliseid põnevaid ülesandeid õpilastele anda.

Hindamine

Klassitunnistusele läheb 3. trimestri hinne hinnanguna „arvestatud/mittearvestatud (A/MA)“. Aastahinne tuleb numbriline: aluseks on 1. ja 2. trimestri hinne ning 3. trimestri hinnang „A/MA“.

Käitumis- ja hoolsushinnet 3. trimestri eest ei panda.

7.–9. klassi õpilastele määratakse vallavalitsuse stipendium 3. trimestri eest aastahinnete alusel: aastahinne peab kõikides ainetes oleme vähemalt „4“ ning käitumine 1. ja 2. trimestril vähemalt „hea“.

Tunnistused ja õppeaasta lõpp

Õppekava edukalt läbinud 1.–8. klassi õpilased saavad tunnistuse 5. juunil ja sellega on kooliaasta nende jaoks lõppenud. Põhikooli lõpetajate tunnistused anname kätte juuni keskpaigas.

Koolimaja lahtioleku ajad

Koolimaja on alates 18. maist avatud kell 8–14.

Täpsemat infot õppetöö korralduse kohta edastame õpilastele ja lapsevanematele Stuudiumi kaudu.

Meeldetuletus: ka pärast eriolukorra lõppu kooli tulles on meil kõigil tarvis järgida 2 + 2 reeglit ja hügieeninõudeid. Hoiame enda ja teiste tervist!

Marika Karo
direktor